PIM (Система за управление на производствени проблеми)

Production Issue Manager

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ

Във всеки производствен процес възникват извънредни събития, отклонения от технологичния процес, аварии и други непредвидени неблагоприятни ситуации. Своевременното и точно информиране на отговорните фактори в производството е решаващо за запазване качеството на продукцията, намаляване на технологичния брак, спазване на сроковете и минимизиране на производствените загуби.

Едно съвременно решение на проблема задължително трябва да осигурява:

1. Обхващане на пълната информацията за възникналото събитие

2. Своевременно информиране на всички отговорните за конкретното събитие участници

3. Обработка на събитието (становища, оценка, резолюция, набелязване и изпълнение на мерки за решаване на проблема)

4. Контрол за своевременната обработка на проблема

5. Анализи

PIM е система изградена с най-съвременни технологии, която може да бъде адаптирана към конкретните условия на производствените предприятия.

Тя е насочена към решаване на следните групи от задачи:

– Отклонения в качеството на материали,полуфабрикати и продукти

– Проблеми и технологични отклонения на всеки един етап от производството на даден продукт

– Рекламации от клиенти

Системата се състои от

– Сървърно ядро

– Управление

– Работни станции,които се инсталират на работните места (XP, Vista, Win7, Win8)

– Работни станции с достъп през web (IE,FF,Chrom)

– Модул за Анализи